<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6330330071095102622\x26blogName\x3daku+suke+wane+purple+-.-\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://akusukeunggu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://akusukeunggu.blogspot.com/\x26vt\x3d-8170845017106270960', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
akusukeunggu .bs.com ♥
Thursday, 29 September 2011

hye , assalamualaikum .
tanpamu , idopku tidak bemakne . idopku sunyi dan sepi , seumpama cahaya tidak ada di dalam hidupku . dirimu begitu berharga buad diriku . tanpamu idopku merana . terimalah my Bucuk  :P
#berpuitisjap .
okey . aku nak cerite perasaan aku kat koe . koe tahu tak aku sakit mate sebab kau . sebab ape ? sebab kau selalu buat aku sedih . kau tinggalkan aku . dan mencari kekasih yg lain . 
hati aku sakit sebab kau . sebab ape ? sebab kau tendang aku tak tentu pasal . then kau buat aku merana . sebab kau ade perempuan lain . kau tunjuk depan mata kepala aku sendiri .  aduuhhhhh !!!! 
Sakit mata , Sakit hati , Hidupku Merana .
kau kalau nak buat semua tuhh depan aku baik aku mati :')